Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

UCHWAŁA NR IV/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Pełny tekst uchwały można pobrać za pomocą poniższego linku.

 Ściągnij uchwałę

Ściągnij uchwałę

 

ZARZĄDZENIE NR 0050. 273 .2016

Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku


w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Chełmek w składzie:
1) p. Joanna Saternus – starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku,
2) p. Renata Mistecka – specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku,
3) p. Tomasz Malik – dzielnicowy w Komisariacie Policji w Chełmku,
4) p. Katarzyna Linchard – pedagog szkolny w Samorządowym Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Chełmku, w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w Chełmku, w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku, w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie,
5) p. Emilia Mąka – członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku,
6) p. Janina Świerz – przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku,
7) p. Tomasz Regiec – kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu,
8) p. Jacek Śmiałowski– kurator zawodowy rodzinny w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu,
9) p. Agata Hałatek - Pyrek – pielęgniarka w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku,
10) p. Sylwia Pyrek - pedagog szkolny w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i  Ogółnokształcących w Chełmku
11) p. Dorota Pietrzyk – przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Chełmku.

§ 2

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

§ 3

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Chełmka, a upoważnionymi przedstawicielami podmiotów, które reprezentowane są przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

§ 5

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i uchyla Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Burmistrza Chełmka z dnia 12 lutego 2015 roku .


                                                                                                           Burmistrz
                                                                                                    Andrzej Saternus 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.348.2016

Burmistrza Chełmka z dnia 12 września 2016 roku
 

w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 1 pkt 10)

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Burmistrz
                                                                                                            Andrzej Saternus

 


ZARZĄDZENIE NR 0050.514.2017

Burmistrza Chełmka z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 446 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 1 pkt 9) powołując w miejsce Pani Agaty Hałatek – Pyrek,
Panią Dorotę Piątek – pielęgniarkę w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Chełmku

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                Burmistrz
                                                                                        Andrzej Saternus

 
UCHWAŁA NR XXVII/276/2017
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r.
w przedmiocie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.
z 2016 r. Nr 446, z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 2 ust.3 załącznika do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania poprzez wykreślenie pkt 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                          Miejskiej Chełmek
                                                                              Marek Palka 

 

Polityka cookies

© 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, realizacja AnnDar.pl