Uchwała

Uchwała - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2015-2018 opublikowana jest w "Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2015 , poz. 244. "

Pełny tekst Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek można pobrać za pomocą poniższego linku.

 Ściągnij Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek

Ściągnij Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK

Plakat Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2015-2018 jest realizacją obowiązku nałożonego na samorząd terytorialny ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Celem nadrzędnym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie skali i skutków stosowania przemocy poprzez zbudowanie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy.

Program uwzględnia szereg zadań wielu podmiotów, które dotyczą:

1. Edukacji społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy,
2. Budowania skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Profesjonalizmu oraz szerokiej oferty form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie,
4. Szkoleń służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
5. Diagnozowania i monitorowania problemów przemocy domowej na terenie gminy.

Beneficjentami programu są rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą,mieszkańcy gminy Chełmek.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2015-2018 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania działań w tym zakresie na terenie gminy Chełmek i powiatu oświęcimskiego.

Ewaluację programu prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przy współpracy z pozostałymi realizatorami programu.

 

Polityka cookies

© 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, realizacja AnnDar.pl