AKTUALNOŚCI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-CoV-2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że dla osób doświadczających przemocy w rodzinie będzie prowadzone poradnictwo specjalistyczne przy użyciu zdalnych środków komunikacji.

W ramach prowadzonego poradnictwa zapewniamy:

 • Poradnictwo psychologiczne - tel. 789-246-521, email: pomoc.psycholog@o2.pl
 • Poradnictwo prawne - tel. 601-546-955, email: jsj.kancelaria@interia.pl


Poradnictwo prowadzone będzie w czwartki w godzinach 16.00 - 17.00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje również, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskało z Komendy Głównej Policji informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej ?Twój Parasol?, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Dostępna aplikacja "Twój Parasol" umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email https://twojparasol.com/. A także daje możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Jest również bazą zawierającą informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK

Plakat Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019 – 2023 jest realizacją obowiązku nałożonego na samorząd terytorialny  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.)

Celem nadrzędnym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie skali i skutków stosowania przemocy poprzez zbudowanie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy.

Program uwzględnia szereg zadań wielu podmiotów, które dotyczą:

1. Edukacji społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy,
2. Budowania skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Profesjonalizmu oraz szerokiej oferty form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie,
4. Szkoleń służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
5. Diagnozowania i monitorowania problemów przemocy domowej na terenie gminy.

Beneficjentami programu są rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą,mieszkańcy gminy Chełmek.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2015-2018 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania działań w tym zakresie na terenie gminy Chełmek i powiatu oświęcimskiego.

Ewaluację programu prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przy współpracy z pozostałymi realizatorami programu.

 

PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc jest wykorzystaniem siły i władzy , która godzi w prawa osobiste jednostki, powodując jej szkody psychiczne i fizyczne. Występuje wtedy, gdy dochodzi do zaburzenia równowagi sił. Osoby doświadczające przemocy,  często nie mają zasobów fizycznych i psychicznych, aby sie obronić. Mają niska samoocenę i brak im poczucia kontroli nad swoim życiem, są bezradne i zagubione, mają trudności z podejmowaniem decyzji, odczuwają silny stres, a lęk wzbudza w nich tendencję do wycofywania się z sytuacji, której celem jest ukaranie sprawcy. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na przemoc. Jest to  przestępstwo ścigane przez prawo. Za stosowanie przemocy odpowiedzialny jest wyłącznie sprawca.


Przemoc domowa niezmiernie rzadko jest czynem jednorazowym. Najczęściej ma tendencje do powtarzania się według pewnej zauważalnej prawidłowości, przybiera formę tzw. cyklu przemocy. Rozróżnia się następujące fazy przemocy:


1. Faza narastania napięcia
W tej fazie sprawca jest napięty i stale poirytowany. Każdy drobiazg wywołuje u niego złość, kłótliwość, obwinia innych, zaczyna więcej pić, prowokuje kłótnie i jest coraz bardziej niebezpieczny. Ofiara stara sie opanować  sytuację i  robi wszystko, by oddalić zagrożenie. Czasami nie mogąc wytrzymać oczekiwania, sama prowokuje spięcie, by mieć to już za sobą.


2. Faza gwałtownej przemocy
W tej fazie partner staje się gwałtowny. Z mało istotnych powodów dochodzi do ataku agresji i rozładowania złości. Skutki użytej przemocy mogą być  różne i bardzo drastyczne. Ofiara doznaje zranień fizycznych i psychicznych, mimo to stara się uspokoić sprawcę i ochronić siebie. Jednakże niezależnie od tego, jak bardzo się stara, agresja partnera narasta. Odczuwa przerażenie, złość, bezradność, wstyd, często traci ochotę do życia.


3. Faza miodowego miesiąca
Gdy sprawca wyładował już swą złość, zaczyna zdawać sobie sprawę z tego co zrobił i staje się inną osobą. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie, usprawiedliwienie. Przeżywa poczucie winy,  okazuje skruchę, przeprasza, zaczyna znów okazywać ciepło i miłość. Osoba doznająca przemocy zaczyna wierzyć , że sprawca się zmienił, że przemoc była jednorazowym incydentem , który się nigdy nie powtórzy.


Niestety faza ta wkrótce przemija i rozpoczyna się ponownie faza narastania napięcia.


Należy pamiętać, że nie zatrzymana w porę przemoc z czasem narasta i eskaluje. Jednak cykl przemocy można przerwać. Osoba doznająca przemocy powinna zgłosić się do odpowiednich służb, instytucji, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym członkom  rodziny, musi uczyć się, jak wyzwalać się od przemocy i dalej bez niej żyć.  Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć przemocy NIE!
 

W gminie Chełmek działa
PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINE
z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku,

ul . Staicha 1
czynny: 
WTORKI w godz. 13.30 -15.30
CZWARTKI w godz. 14.00 - 17.00

 

PRZEMOC W RODZINIE - prawo jest po Twojej stronie!

Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie respektują wzajemnie swoje podstawowe prawa, okazują sobie miłość i szacunek oraz stwarzają możliwość do nieskrępowanego rozwoju. W sytuacji odwrotnej rodzina narażona jest na kryzys . W celu rozpoznania, czy rodzina funkcjonuje prawidłowo, czy też zaczyna w niej dziać się coś niepokojącego, trzeba być świadomym swoich podstawowych praw.
Należy pamiętać, że każdy człowiek ma prawo do:

 • życia w środowisku wolnym od przemocy,
 • do szacunku i godnego traktowania,
 • do poczucia bezpieczeństwa,
 • do swobodnego wyrażania swojego zdania i współdecydowania o sprawach własnych i rodziny,
 • popełniania błędów i bycia niedoskonałym,
 • szukania pomocy, kiedy jego prawa są łamane.

Każda przemoc wymaga  zdecydowanego przeciwstawienia się jej, w przeciwnym razie będzie się rozwijała i wzmacniała.  Wszyscy ludzie mają prawo żyć godnie, mieć oparcie w swoich najbliższych. Każdy ma prawo do życia w rodzinie bez przemocy, a to oznacza bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie, odpowiedzialność i partnerstwo ekonomiczne.

Osoby doświadczające przemocy często nie szukają pomocy, ponieważ:

 • odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera, w różny sposób mogą mogą być zastraszone przez partnera,
 • odczuwają wstyd i upokorzenie, mogą być przekonane ,że przemoc dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie mają takich kłopotów, mogą być przeświadczone,że jeżeli byłyby lepsze, ataki agresji nie występowałyby, że zasłużyły na swój los,
 • są zależne finansowo od partnera i mogą być przekonane, że samodzielnie nie będą w stanie utrzymać siebie i dzieci,
 • posiadają błędne przekonania oparte na mitach i stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie dotyczących przemocy domowej,
 • utraciły wiarę w pomoc, gdyż dotychczasowa okazała się mało skuteczna,
 • część osób nie chce łamać tradycji religijno-kulturowych, dlatego też chcą utrzymać małżeństwo za cenę swojego i dzieci cierpienia.
 

Mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie

 Część społeczeństwa nadal nie reaguje na problem przemocy w rodzinie - wyrażając tym samym zgodę na przemoc. Jest to wynik funkcjonujących w świadomości społeczeństwa mitów i stereotypów dotyczących przemocy, które fałszują jej obraz. Często usprawiedliwiają jej stosowanie, służą do ukrywania czy bagatelizowania problemu - co utrudnia właściwe reagowanie na brutalne i agresywne zachowania wobec bliskich osób. Dają sprawcy przyzwolenie na przemoc, wzmacniają w nim pewność siebie i poczucie bezkarności, natomiast osobę dotkniętą przemocą zniewalają i zmuszają do milczenia. Sprawca przemocy to najczęściej osoba z najbliższej rodziny np. mąż/żona, dorosłe dziecko, czy wnuk, więc ofiara nie chce uwierzyć, że intencją sprawcy mogło być skrzywdzenie jej. Pojawiają się usprawiedliwienia, które powstrzymują od skorzystania z pomocy innych. Natomiast osoby obserwujące takie zachowanie z zewnątrz często powstrzymują się od udzielenia pomocy, podzielając stereotypy towarzyszące przemocy. Warto więc wiedzieć, co jest tylko mitem i stereotypem, aby nie ulegać tym fałszywym przekonaniom odbierającym siły do walki o lepsze życie - wolne od przemocy.

PRZYKŁADY FUNKCJONUJĄCYCH MITÓW I STEREOTYPÓW:

"Nie ujawnia sie tajemnic rodzinnych" - NIEPRAWDA
Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.

"Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa rodziny i nikt nie powinien się wtrącać" - NIEPRAWDA
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiegać przestępstwu.

"Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia" - NIEPRAWDA
Nie trzeba miec siniaków i złamań, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.

"Alkoholizm jest przyczyną przemocy" - NIEPRAWDA
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy
i leczyć jego chorobę alkoholową.

"Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje" - NIEPRAWDA
Nikt nie ma prawa bić kogokolwiek, bez względu na to co zrobił.

"Nie można zmienić swojego przeznaczenia" - NIEPRAWDA
Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może ją przerwać. Nigdy nie jest za późno, by powiedzieć NIE!

"Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego" - NIEPRAWDA
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Pamiętaj!
Jeżeli w Twojej rodzinie dochodzi do przemocy, nie czekaj, zwróć się o pomoc do specjalistów. Jeśli jesteś świadkiem przemocy, reaguj, to Twoj moralny i prawny obowiązek.

 

Polityka cookies

© 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, realizacja AnnDar.pl