Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 11 czerwca 2019

 Ściągnij uchwałę

https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1623455,projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv362015-rady-miejskiej-wchelmku-zdnia-5lutego-2015r-wsp.html

 

ZARZĄDZENIE  NR  0050.669.2018
Burmistrza Chełmka z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się następujące zmiany:
1)  zmienia się § 1 pkt 8) powołując w miejsce Pana Jacka Śmiałowskiego Pana Marcina Kowalskiego

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wz Burmistrza
mgr Janina Świerz

 

ZARZĄDZENIE  NR  0050.63.2019
Burmistrza Chełmka z dnia  01 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej  w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza
się następujące zmiany:
1)  zmienia się § 1 pkt 2) powołując w miejsce Pani Renaty Misteckiej Panią Katarzynę Madejczyk-Dubiel.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Andrzej Saternus

UCHWAŁA NR XXVII/276/2017
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w przedmiocie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2016 r. Nr 446, z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 2 ust.3 załącznika do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania poprzez wykreślenie pkt 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmek
Marek Palka
Id: 3F8F94B3-

UCHWAŁA NR VIII/69/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 05.02.2015r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1390) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/36/2015 z dnia 05.02.2015 r. Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się w załączniku „TRYB, SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA” uchwały następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego
1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele określeni w art. 9 a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz kuratorzy sądowi .W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy
i przedstawiciele określeni w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Członków Zespołu powołuje Burmistrz Chełmka w drodze zarządzenia.
3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Chełmka a podmiotami, o których mowa w ust. 1.
4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu
spośród jego członków.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Odwołania członka Zespołu dokonuje Burmistrz Chełmka w drodze zarządzenia.
2. Burmistrz Chełmka może odwołać członków Zespołu:
1) na wniosek Przewodniczącego Zespołu,
2) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,
3) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu,
4) z inicjatywy Burmistrza.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
Id: 861E53D7-E4D0-49CC-9F22-4A02FA07E926. Podpisany Strona 1
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
Id: 861E53D7-

ZARZĄDZENIE  NR 0050.273.2016
Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie:
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pprzemocy w rodzinie (t.j. Dz.U z 2015, poz.1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Chełmek w składzie:

 • p. Joanna Saternus – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku,
 • p. Renata Mistecka – specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku,
 • p. Tomasz Malik – dzielnicowy w Komisariacie Policji w Chełmku,
 • p. Katarzyna Linchard – pedagog w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Chełmku, w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w Chełmku, w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku, w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie,
 • p. Emilia Mąka – członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Chełmku,
 • p. Janina Świerz – przewodnicząca komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Chełmku,
 • p. Tomasz Regiec – kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu,
 • p. Jacek Śmiałowski – kurator zawodowy rodzinny w Sądzie Rejonowym  w Oświęcimiu,
 • p. Agata Hałatek-Pyrek – pielęgniarka w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku,
 • p. Sylwia Pyrek – pedagog szkolny w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku,
 • p. Dorota Pietrzyk – przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Chełmku

§ 2

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych miedzy Burmistrzem Chełmka, a upoważnionymi przedstawicielami podmiotów, które reprezentowane są przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej                       w Chełmku.

§ 5

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i uchyla Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Burmistrza Chełmka z dnia 12 lutego 2015 roku.


Burmistrz
Andrzej Saternus

UCHWAŁA NR IV/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 5 lutego 2015 r.
w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zobacz treść uchwały -->

 

 

Polityka cookies

© 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, realizacja AnnDar.pl