Uchwała

Uchwała – Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Chełmek na lata 2019 – 2023 – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 12.03.2019 r. poz 111

 Ściągnij Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2111/

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK

Plakat Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019 – 2023 jest realizacją obowiązku nałożonego na samorząd terytorialny  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.)

Celem nadrzędnym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie skali i skutków stosowania przemocy poprzez zbudowanie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy.

Program uwzględnia szereg zadań wielu podmiotów, które dotyczą:

1. Edukacji społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy,
2. Budowania skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Profesjonalizmu oraz szerokiej oferty form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie,
4. Szkoleń służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
5. Diagnozowania i monitorowania problemów przemocy domowej na terenie gminy.

Beneficjentami programu są rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą,mieszkańcy gminy Chełmek.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2015-2018 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania działań w tym zakresie na terenie gminy Chełmek i powiatu oświęcimskiego.

Ewaluację programu prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przy współpracy z pozostałymi realizatorami programu.

 

Polityka cookies

© 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, realizacja AnnDar.pl